شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی منتشر شد

به گزارش مجله ایرکا، متن کامل شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی و فرم های درخواست سپرده گذاری و سرمایه گذاری منتشر شد.

شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی منتشر شد

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، متن کامل این شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گزاران و سرمایه گذاران خارجی به توضیح زیر است:

شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی

به استناد بند (8) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10/7/1397 و مصوبه شماره 43772/ت 56181 مورخ 15/4/1398 هیأت وزیران، شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع دولت های خارجی به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی و جذب منابع اقتصادی خارجی به توضیح ذیل تصویب شد:

الف) کلیات:

ماده 1- تعاریف: در این شیوه نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار رفته اند:

سازمان: سازمان سرمایه گذاری و یاری های اقتصادی و فنی ایران.

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

کمیسیون: کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات مستقر در وزارت کشور.

دبیرخانه: دبیرخانه کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات مستقر در وزارت کشور.

سرمایه گذار: اتباع دولت های خارجی که بر اساس این شیوه نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرمایه گذاری درکشور می کنند.

سپرده گذار: اتباع دولت های خارجی که بر اساس این شیوه نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سپرده گذاری بلندمدت ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی می کنند.

مجوز اقامت پنج ساله: مجوزی که بر اساس این شیوه نامه برای هر مورد درخواست اقامت از سوی اتباع دولت های خارجی در کمیسیون ویژه اقامت وزارت کشور تأیید و توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی صادر می شود.

ماده 2- طول دوره سپرده گذاری و یا سرمایه گذاری حداقل معادل طول مدت مجوز اقامت خواهد بود و برابر ضوابط این شیوه نامه قابل تمدید می باشد.

ب) مراحل رسیدگی به درخواست ها و مدارک واصله:

ماده 3- به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های صدور مجوز اقامت پنج ساله، کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات با حضور کنندگان سازمان و بانک مرکزی مسئولیت رسیدگی به درخواست های متقاضیان را بر عهده خواهد داشت.

ماده 4- متقاضی به منظور استفاده از مزایای این شیوه نامه باید فرم های مربوطه را پس از تکمیل به همراه مدارک مورد احتیاج به کنندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا مستقیماً به سازمان و دبیرخانه ارسال نماید. وزارت امور خارجه پس از دریافت فرم ها و مدارک لازم و احراز صحت آنها، مدارک فوق را همراه با اعلام نظر، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به دبیرخانه کمیسیون ارسال و مراتب را جهت پیگیری به متقاضی اعلام خواهد کرد.

تبصره 1- فرم های مورد نظر به وسیله سایت های اینترنتی وزارت امور خارجه، سازمان، بانک مرکزی و دبیرخانه قابل دستیابی می باشند.

تبصره 2- کمیسیون حسب مورد در راستای برون سپاری خدمات و تسهیل در امور، می تواند فرآیند های اجرایی این شیوه نامه و خدمات مورد احتیاج اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور را با هماهنگی سازمان و وزارت امور خارجه به شرکت ها و مؤسسات صلاحیت دار واگذار نماید.

ماده 5- کمیسیون مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به آنالیز و اعلام نظر در مورد درخواست متقاضی اقدام کرده و نتیجه آنالیز اعم از موافقت یا عدم موافقت را به اطلاع متقاضی و سازمان برساند.

تبصره 1- مهلت لازم برای واریز وجوه سپرده گذاری و سرمایه گذاری دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ موافقت کمیسیون است.

تبصره 2- در صورتی که متقاضی در طی فرایند رسیدگی به درخواست خود تقاضای تمدید ویزا جهت پیگیری امور مربوطه را داشته باشد پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نسبت به تمدید ویزا وی اقدام نماید.

ماده 6- کمیسیون مکلف است ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه، نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع با هدف دریافت، آنالیز و اعلام نظر برخط در مورد درخواست ها و ایجاد دسترسی برای مراجع ذیربط (بانک مرکزی، بانک های عامل منتخب، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان، مرکز اطلاعات اقتصادی و ...) اقدام نماید. اعتبارات لازم در این خصوص توسط وزارت کشور تأمین می شود.

ج) فرآیند سپرده گذاری و مقررات ناظر بر آن:

ماده 7- حداقل مبلغ مورد احتیاج برای اعطای مجوز اقامت برای سرمایه گذار و یا سپرده گذار به همراه همسر، فرزندان پسر زیر (18) سال و دختر مجرد و پدر و مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر)، معادل دویست و پنجاه هزار (250.000) دلار یا معادل آن به ارز های دیگر مورد قبول بانک مرکزی می باشد.

تبصره- در صورتی که تعداد افراد فوق بیشتر از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ 50 هزار دلار یا معادل آن به ارز های دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه گذاری و یا سپرده گذاری نماید.

ماده 8- متقاضی مکلف است مبلغ موضوع ماده (7) را با استفاده از ارز با منشأ خارجی و به وسیله نظام بانکی یا دیگر راه های انتقال وجوه به کشور که مورد تأیید بانک مرکزی می باشد، در مهلت مقرر در تبصره ماده (5) در چارچوب ضوابط این شیوه نامه در حساب بانکی سپرده گذاری کرده و تأییدیه آن را به سازمان ارایه نماید. ضوابط سپرده گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله به توضیح پیوست شماره (1) می باشد.

ماده 9- کمیسیون، پس از دریافت تأییدیه مبلغ سپرده گذاری از سوی سازمان، نسبت به صدور مجوز اقامت پنج ساله برای متقاضی و خانواده وی مطابق با ماده (7) اقدام می کند. مجوز یاد شده جهت صدور مدرک اقامت 5 ساله به پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی منعکس و آن نیرو حداکثر ظرف مدت یک ماه مدرک اقامتی مذکور را صادر می کند.

تبصره 1- صدور تأییدیه سپرده گذاری از سوی بانک عامل به منزله تضمین اصل و سود حاصل از آن و انتقال آن به خارج از کشور طبق ضوابط شیوه نامه (پیوست شماره 1) می باشد.

تبصره 2- اتباع موضوع این شیوه نامه که متقاضی اشتغال در کشور می باشند، ضروری است پس از اخذ نظر کمیسیون، جهت اخذ مجوز کار در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

تبصره 3- اتباع موضوع این شیوه نامه پس از اخذ مجوز اقامت پنج ساله، محدودیت خروج و مراجعت به کشور نخواهند داشت.

د) سایر مقررات:

ماده 10- پس از اتمام دوره پنج ساله حسب مورد اقدامات ذیل اجرایی می باشد:

الف) در صورتی که متقاضی تمایل به تمدید دوره مجوز اقامت داشته باشد، باید سه ماه قبل از خاتمه دوره، درخواست خود را به دبیرخانه ارسال نماید.

ب) مقررات و مهلت های زمانی ناظر بر صدور مجوز اقامت برای تمدید دوره مجوز نیز برقرار خواهد بود.

ج) متقاضی در صورت تمدید مجوز اقامت، می تواند سود حاصل از سپرده گذاری خود را نسبت به مبلغ موضوع ماده (7) برداشت نماید.

ماده 11- سپرده گذار می تواند اصل مبلغ سپرده گذاری به همراه تقاضای لغو مجوز اقامت را با دادن درخواستی 6 ماه قبل از خاتمه دوره به دبیرخانه، با تأیید کمیسیون برداشت و یا به خارج از کشور انتقال نماید.

تبصره- به سپرده گذاری ها تا مدت دو سال سودی تعلق نخواهد گرفت و برای مقاطع تا پنج سال، میزان سود متعلقه مطابق ضوابط اجرایی بانک مرکزی (پیوست شماره 1) خواهد بود.

ماده 12- دستگاه ها و نهاد های بخش دولتی و عمومی مکلف اند به منظور بهره مندی دارندگان مجوز اقامت پنج ساله، از خدمات عمومی از قبیل خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحصیلی، اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات سفر های داخلی که مدت زمان آن برابر با مدت زمان اقامت قانونی متقاضی به موجب این شیوه نامه می باشد، نسبت به هماهنگی و ارایه تسهیلات اقدام کنند.

ماده 13- وزارتخانه ها، دستگاه های عضو کمیسیون و سایر دستگاه های ذیربط در مواردی که اجرای این شیوه نامه مستلزم اصلاح قوانین و مقررات باشد، با هماهنگی دبیرخانه نسبت به تهیه و ارایه لایحه، آیین نامه، دستورالعمل و... اقدام می کنند.

ماده 14- چنانچه متقاضی قصد به کارگیری وجوه موضوع ماده (7) این شیوه نامه را در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن داشته باشد، می تواند با طی تشریفات مربوطه اقدام و از مزایای قانون یادشده و این شیوه نامه بهره مند شود. (متن قانون و آیین نامه در سایت سازمان سرمایه گذاری ویاری های اقتصادی و فنی ایران به آدرس www.investiniran.ir قابل دریافت می باشد).

تبصره 1: کمیسیون برابر اختیارات قانونی خود می تواند در مورد انطباق سرمایه گذاری های صورت گرفته قبلی اتباع خارجی در کشور آنالیز و نسبت به اقامت متقاضیان اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 2: در صورت درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از وجوه سپرده گذاری به منظور سرمایه گذاری، دبیرخانه پس از اخذ تأییدیه از سازمان، مراتب را به بانک مرکزی اعلام تا نسبت به آزادسازی تمام یا بخشی از سپرده متقاضی که در بانک های عامل سپرده گذاری شده اقدام نماید.

تبصره 3: چنانچه متقاضی، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی اقدام به سرمایه گذاری در طرح مصوب ننماید، اقامت اعطاء شده به موجب این شیوه نامه به وسیله اعلام سازمان به کمیسیون ملغی می شود.

ماده 15- این شیوه نامه در جلسه مورخ 21/11/98 کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات در 15 ماده و 11 تبصره تصویب و از زمان ابلاغ برای کلیه دستگاه ها و نهاد ها لازم الاجرا می باشد.

ضوابط سپرده گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله

(پیوست شماره 1)

1 - بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل 250 هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به ارز های یورو و درهم امارات به صورت حواله و اسکناس با اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین الملل بانک مرکزی، حواله وارده را در حساب های مورد نظر اداره مذکور کارسازی و یا اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی تحویل نماید.

تبصره- بانک ملی ایران در رابطه با سپرده های با منشأ اسکناس ضروری است ضمن اطمینان از اصالت اظهارنامه گمرکی ارایه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور به صورت اسکناس با ارایه اظهارنامه یادشده را به سپرده گذار اعلام نماید. در ضمنً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان پذیر نمی باشد.

2 - نرخ سود سپرده گذاری اسکناس/حواله سالانه برای اسعار فوق، نیم درصد می باشد.

3 - دوره سپرده گذاری ارزی پنج ساله بوده و امکان فسخ قرارداد و برداشت اصل سپرده های مزبور کمتر از دو سال

(از تاریخ انعقاد قرارداد سپرده گذاری)، صرفاً با تأیید کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات امکان پذیر می باشد.

تبصره- درصورت موافقت کمیسیون با درخواست فسخ قرارداد سپرده گذاری ویژه تا کمتر از دو سال، سودی به سپرده تعلق نخواهد گرفت. لیکن پس از گذشت دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد، سود سپرده به طور کامل (از ابتدای انعقاد قرارداد تا زمان فسخ) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

4- پرداخت اصل و سود سپرده به صورت یکجا و در خاتمه دوره پنج ساله یا در زمان فسخ قرارداد امکان پذیر بوده که بر این اساس اصل و سود متعقله به سپرده های با منشاء حواله به صورت حواله ارزی و سپرده های با آورده اسکناس (حسب درخواست متقاضی) به صورت اسکناس و یا حواله قابل پرداخت خواهد بود.

5 - در صورت درخواست متقاضی جهت تمدید دوره سپرده گذاری (سه ماه قبل از سررسید)، دوره مذکور با موافقت کمیسیون برای پنج سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

6 - کارمزد عاملیت بانک ملی ایران دو در هزار نسبت به حجم سپرده دریافتی در خاتمه هر سال توسط بانک مرکزی پرداخت می شود.

7 - بانک ملی ایران می تواند به منظور جذب سپرده های ارزی با منشأ حواله در خارج از کشور به وسیله سایر بانک های عامل اقدام لازم را به عمل آورد.

8- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می شود.

9- ارایه خدمات منوط به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین اقتصادی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، از سوی بانک های عامل و همچنین سپرده گذاران می باشد

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 5 مرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: ccirca.ir شناسه مطلب: 375

به "شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید