درباره تیم مجله ایرکا

با مجله ایرکا آشنایی شوید، در این مجله موضوعاتی دانش برنامه نویسی و علوم رایانه، اصول مهندسی نرم افزار، برنامه نویسی MVC، اصول OOP در زبان های برنامه نویسی، زبان ماشین، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی عصبی مورد بحث قرار خواهد گرفت.