تعبیر خواب عدد و رقم، تعبیر خواب اعداد

به گزارش مجله ایرکا، با تعبیر خواب اعداد، تعبیر خواب عدد و تعبیر خواب ارقام مختلف به روایت ابراهیم کرمانی و کارل یونگ همراه مجموعه تعبیر خواب مجله خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب عدد و رقم، تعبیر خواب اعداد

دیدن اعداد در خواب بی معنا و بی مفهوم نیستند. هر عدد می تواند نشانه ای برای فرد رویابین باشد. خوانندگان گرامی توجه کنند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب هایتان می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایید.

تعبیر خواب اعداد را می توان به دو دسته اسلامی و روانشناسی تقسیم کرد:

  • تعبیر خواب اعداد (اسلامی)
  • تعبیر خواب اعداد (روانشناسی)

تعبیر خواب اعداد (اسلامی)

برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان نموده است. با تعبیر خواب اعدا (عدد و رقم های محتلف) همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

1عدد یکی نیک بود.
2عدد دو، دلیل غم بود.
3اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است از کاری که کند برخورداری نیابد.
4اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد.
5اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
6اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد.
7 و 8اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
9اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
10اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل شود.
11اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام شود.
12اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود.
13اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته شود.
14اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
15اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده شود.
16اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو شود.
17اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه شود و بازشود.
18اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
19اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
20اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
30اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد.
40اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته شود.
50اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
60عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
70اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
80اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
90اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی عظیمزاده و مالدار بخواهد.
100اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
200اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
300اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.
400اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.
500اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
600اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
700اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
800اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
1000اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
3000اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.
4000عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود.
5000اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
6000اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
7000هفت هزار، گشایش کارها است.
8000هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
9000اگر نه هزار بیند بد است.
10000گر ده هزار بیند مضرت است.
20000اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
30000اگر سی هزار بیند ظفر است.
40000اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
50000اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
60000اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
70000اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
80000اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
90000اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
100000اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

تعبیر خواب اعداد (روانشناسی)

از دیدگاه روانشناسی دیدن اعداد در خواب بازتابی از صندلی و موقعیتی هستند که در آن ایستاده ایم. در بعضی موارد شما عدد را به طور خاص مشاهده نمی کنید بلکه باید تعداد نفرات یا تعداد اشیایی که در نزدیکیتان است را در نظر بگیرید.

توجه: به طور کلی تعبیر خواب اعداد فرد تهاجمی تر از اعداد زوج هستند.

صفر

صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است.

یک

یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است.

دو

تعبیر خواب عدد دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. دنیا، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم و ...

سه

سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که تا سه نشه بازی نشه !

چهار

ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل 4 گوشه زمین یا 4 عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

پنج

بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد 5 بیانگر 5 حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد 5 ممکن است بازتاب یک تغییر در راستاتان باشد یا اینکه احتیاج دارید راستاتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می نماید.

شش

تعبیر خواب عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.

هفت

عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد 7 ممکن است به 7 گناه مرگبار اشاره کند، 7 روز هفته یا 7 چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که 7 بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در بعضی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

هشت

بیانگر قدرت، اختیار، پیروزیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.

نه

بیانگر تکامل، سرانجام، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در راستا سازنده ای هستید، به دنبال بهبود دنیاید. عدد 9 نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است.

ده

مطابق مفهوم سرانجام، قدرت عظیم و دستاورد است. به قوانین یا 10 فرمان اشاره دارد.

یازده

بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد 11 با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما 11 را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید.

دوازده

تعبیر خواب عدد دوازده بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. این عدد نمادی از چرخه و تکرار است.

سیزده

یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، سرانجام و آغاز، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر پیروز شدن و رسیدن به اهدافتان سخت کوشش کنید. برای خیلی ها، عدد 13 بیانگر بدشانسی است.

چهارده

بیانگر غیر منتظره و احتیاج شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما احتیاج دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد.

پانزده

بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مسائل شما به زودی ناپدید خواهد شد.

شانزده

شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.

هفده

تعبیر خواب عدد هفده نمادی از روح است.

راز عدد 17 چیست؟ (آنالیز 8 راز و اسرار مهم)

هجده

نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که 18 به معنی دروازه ورود شما به عظیمسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آید.

نوزده

بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش یاری از جانب دیگران است.

بیست

عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت احتیاج دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

بیست و یک

بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به عظیمسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که احتیاج دارید خودتان به عهده گیرید.

بیست و دو

تعبیر خواب عدد بیست و دو بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که احتیاج دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید.

بیست و سه

بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید.

بیست و چهار

سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، پیروزیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با صندلی و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد. این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا پیروزیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد 24 ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل 24 ساعت یا کل یک روز.

بیست و پنج

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.

بیست و شش

نمادی از زمین و کارما است.

بیست و هفت

دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ ننموده اید.

بیست و هشت

تعبیر خواب عدد بیست و هشت بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد 10 داشته باشد.

بیست و نه

اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما احتیاج دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید.

سی

بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست.

سی و دو

بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید.

سی و سه

بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است.

سی و چهار

به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید.

سی و پنج

خواب دیدن در خصوص 35 به این معنی است که شما برای راستاتان برنامه ریزی نموده اید و راه را تنظیم نموده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد.

سی و شش

به موانع شما اشاره دارد.

سی و نه

نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است.

چهل

بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است.

چهل و دو

تعبیر خواب عدد چهل و دو مربوط به جذابیت اضداد است.

چهل و سه

بیانگر این است که احتیاج دارید چیزها را به شیوه خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید.

چهل و چهار

به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد.

چهل و نه

بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید.

پنجاه

بیانگر همه چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه شما از چیزی است، مثل 50/50 یا همان نصف یک چیز.

شصت

عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد.

هفتاد

بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید.

هفتاد و شش

خواب دیدن در خصوص 76 بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست.

هشتاد

عدد 80 در خوابتان به پیروزیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید.

صد

بیانگر کمال 100% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که احتیاج است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

111

دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و پیروزیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید.

333

اگر عدد 333 در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال هدایت هستید. شما راه خود را گم نموده اید و برای برگشتن در راستا درست احتیاج به یاری دارید.

555

بیانگر این است که شما در یک دوره تحول عظیم را متحمل می شوید و در حال دریافت تصمیمات مهم هستید.

666

دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامآغاز یا کاری غلط اشاره کند.

777

نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می فرایند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد.

110

خواب دیدن اینکه به 110 زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می نماید که فکر نمی کردید مهم یا لازم است اما در واقع به توجه فوری شما احتیاج دارد.

1046

وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال هدایت به سمت راستا درست هستید.

1047

اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع عدد و رقم دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

منبع: setare.com
انتشار: 27 آذر 1399 بروزرسانی: 31 خرداد 1400 گردآورنده: ccirca.ir شناسه مطلب: 664

به "تعبیر خواب عدد و رقم، تعبیر خواب اعداد" امتیاز دهید

30 کاربر به "تعبیر خواب عدد و رقم، تعبیر خواب اعداد" امتیاز داده اند | 3.4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب عدد و رقم، تعبیر خواب اعداد"

1 دیدگاه

Azam 9 فروردین 1400

با سلام
دیشب خواب دیدم کسی عدد 2032 رو نشون داد و گفت سال 2032 سال خوبی برات هست
لطفا بگید تعبیرش چیه
ممنون

پاسخ به Azam
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید